Strona główna/Zajęcia/Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez (..)

Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W OLEŚNICY

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (dalej: MOKiS w Oleśnicy), zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki uczestników zajęć bezpłatnych i płatnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica.
 2. Aktualna oferta zajęć MOKiS w Oleśnicy jest dostępna na stronie www.mokis.info.
 3. Złożenie podpisanej deklaracji udziału w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji celów wymienionych w deklaracji, rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych MOKiS w Oleśnicy i udzielenie na rzecz MOKiS w Oleśnicy niewyłącznej licencji obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach na zasadach wskazanych poniżej bez dodatkowego wynagrodzenia.
 4. MOKiS w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na stronie www.mokis.info.

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ / ZAPISY

 1. W zależności od rodzaju zajęć odbywają się one przez cały rok szkolny, w okresie ferii zimowych i letnich lub w krótszym okresie.
 2. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez pisemne wypełnienie wydrukowanej deklaracji lub przesłanie formularza online.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy jest:
  1. w przypadku deklaracji do wydruku: wypełnienie i podpisanie przez uczestnika pełnoletniego lub rodzica uczestnika niepełnoletniego deklaracji udziału w zajęciach (wzór deklaracji udziału w zajęciach płatnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wzór deklaracji udziału w zajęciach bezpłatnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz wniesienie opłaty (zajęcia odpłatne).
  2. w przypadku deklaracji online: wypełnienie wymaganych pól formularza internetowego (wzór deklaracji udziału online stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) oraz wniesienie opłaty (zajęcia odpłatne).
 4. W przypadku nieuzyskania minimalnej ilości osób w danych zajęciach grupowych, MOKiS w Oleśnicy zastrzega sobie możliwość rezygnacji z organizacji zajęć lub rozwiązania grupy w ciągu roku kulturalnego.
 5. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach zawiera oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. Uczestnik na własną odpowiedzialność i ryzyko bierze udział w zajęciach, zwłaszcza tych o charakterze ruchowym. Ponadto, uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia, a przed przystąpieniem do zajęć o charakterze ruchowym, wykonać odpowiednią rozgrzewkę oraz ćwiczenia rozciągające. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest zapoznać się z planem zajęć oraz zasadami wykonywania ćwiczeń.
 6. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach zawiera oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami epidemiologicznymi i oświadczenie o ogólnym stanie zdrowotnym uczestnika, związanym z COVID-19. W przypadku wystąpienia objawów choroby uczestnik/rodzic uczestnika zobowiązuje się do nieuczestniczenia w zajęciach i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie MOKiS w Oleśnicy.

III KORZYSTANIE Z PRACOWNI MOKiS w Oleśnicy

 1. Wszystkie pracownie wyposażone są w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Po ustaleniu z prowadzącym dopuszcza się używanie materiałów własnych uczestników, szczególnie z odzysku.
 2. Powstałe w trakcie całego roku kulturalnego prace artystyczne stanowią własność uczestnika. Spośród nich prowadzący zajęcia może wytypować prace, które zostaną przeznaczone na potrzeby wystaw; uczestnik akceptuje taką możliwość i wyraża na powyższe zgodę, przy założeniu, iż po wystawie praca zostanie zwrócona uczestnikowi. Uczestnik zajęć oświadcza, iż wyraża zgodę na udzielenie bez dodatkowego wynagrodzenia, na czas nieokreślony, na rzecz MOKIS w Oleśnicy licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne i inne), w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. publikacja w wydawnictwach wszelkiego typu (niezależnie od formatu oraz formy wydawnictwa), wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie,
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzania dowolnymi technikami egzemplarzy Pracy, a w szczególności: graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi, informatycznymi;
  3. rejestracji obrazu i dźwięku (wraz z wizerunkiem);
  4. w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony w lit. a) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie w Internecie, rozpowszechnianie we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pomocą jakiegokolwiek nośnika;
  5. wprowadzanie Pracy do pamięci komputera oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy przy ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, w dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, internecie i w materiałach promocyjnych.
 3. Materiały, narzędzia, sprzęt i inne elementy wyposażenia pracowni będące własnością MOKiS w Oleśnicy nie mogą być wynoszone poza teren pracowni.
 4. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o mienie MOKiS w Oleśnicy, szczególnie dbałość o wykorzystywane materiały, narzędzia i urządzenia, a także porządek na stanowisku pracy. Odpowiedzialność za jakiekolwiek zniszczenia mienia MOKiS w Oleśnicy wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba odpowiedzialna za szkodę. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący zajęcia.
 5. Rodzice dzieci młodszych (do lat 10) lub osoby upoważnione zobowiązani są przebywać w budynku MOKiS w trakcie trwania zajęć.
 6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących zasad BHP i przepisów p.poż.

IV OPŁATY

 1. Opłaty za zajęcia płatne wg aktualnego cennika opłat przyjmowane są z góry za cały miesiąc lub cykl zajęć - niezależne od ilości zajęć w danym miesiącu oraz frekwencji uczestnika. Szczegółowy harmonogram opłat jest podany w deklaracji uczestnictwa.
 2. Po złożeniu deklaracji i dokonaniu opłaty (dotyczy zajęć płatnych) uczestnik rezerwuje miejsce w grupie. W przypadku nieutworzenia lub rozwiązania grupy w wyniku braku wystarczającej ilości osób, wniesione opłaty zostaną zwrócone; w przypadku rozwiązania grupy już działającej, zwrot opłaty nastąpi proporcjonalnie do czasu działania grupy.
 3. Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
 4. Płatności za udział w zajęciach dokonać należy wyłącznie przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nr 70 9584 0008 2001 0014 7747 0001. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć, miesiąc (lub miesiące), którego dotyczy opłata. Opłat za zajęcia należy dokonywać z kont osobistych. Na prośbę uczestnika - MOKiS w Oleśnicy wystawia faktury, po podaniu danych na adres: faktury@mokis.info. Prośbę o wystawienie faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności.
 5. Prowadzący zajęcia w żadnym przypadku nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek opłat od uczestników.
 6. Uczestnik jest zobligowany do terminowego wnoszenia opłat - z góry przed zajęciami. Brak wpłaty może skutkować niewpuszczeniem na zajęcia - aż do okresu jej uregulowania. Za opuszczone z tego powodu zajęcia nie przysługuje rekompensata finansowa.
 7. MOKiS w Oleśnicy nie zwraca opłat za zajęcia w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez uczestnika lub w przypadku wyproszenia go z powodu niewłaściwego zachowania.
 8. Uczestnicy zaczynają pierwsze zajęcia w terminach podanych w opisie zajęć.

V ZWOLNIENIE Z OPŁAT/ REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 1. W przypadku posiadania Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny, uczestnik ma prawo do skorzystania z ulgi na zajęcia w wysokości 50 %. Uczestnik jest zobowiązany do okazania aktualnej Karty Dużej Rodziny pracownikowi MOKiS w Oleśnicy przy osobistym składaniu deklaracji. Pracownik odnotowuje to w składanej deklaracji.
 2. Nieobecność na zajęciach, nawet jeśli usprawiedliwiona, nie zwalnia z obowiązku opłaty.
 3. Wyklucza się zwrot wniesionych opłat za zajęcia z powodu rezygnacji w części obejmującej już rozpoczęty okres rozliczeniowy (vide punkt V ust. 4) lub nieobecności uczestnika, niezależnie od przyczyny.
 4. Rezygnację z zajęć uczestnik zgłasza pisemnie w siedzibie MOKiS w Oleśnicy lub mailowo nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację, w przeciwnym razie zobowiązany jest do uregulowania zaległej opłaty ryczałtowej za okres do momentu jej zgłoszenia.
 5. O odwołaniu zajęć Uczestnik lub jego rodzic/prawny opiekun zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS, jeśli wyraził zgodę na wykorzystanie danych dotyczących jego numeru telefonu w tym celu.
 6. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym z uczestnikami terminie - w miesiącu, którego nieobecność dotyczy.
 7. W sytuacji, w której część zajęć płatnych się nie odbędzie i nie zostanie odrobiona lub przeprowadzona w zastępstwie, płatności za zajęcia niezrealizowane mogą zostać przeksięgowane na kolejny okres rozliczeniowy, o czym Uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun zostanie poinformowany.

VI KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 4, NIP 911-201-28-98, reprezentowany przez Dyrektora, adres email: sekretariat@mokis.info, tel. 71 314-22-03.
 2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu .
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie co najmniej jednego z warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt a-e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami i klientami;
  3. ochrony Pana/Pani żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej;
  4. realizacji zadań w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 - w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. W oparciu o Pani/Pana dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje i nie będzie prowadzone profilowanie.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
do góry