Strona główna/Aktualności/Wielkanocny Konkurs Plastyczny "Pisanki polskie i (..)

Wielkanocny Konkurs Plastyczny "Pisanki polskie i ukraińskie"

26 Lutego 2021

Zapraszamy do udziału w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym "Pisanki polskie i ukraińskie".

Przedmiot konkursu

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej - pisanki, której zdobienie nawiązuje do ukraińskiej lub polskiej tradycji zdobienia jaj w okresie Wielkanocy
 • kategorie: jedna kategoria dla wszystkich uczestników

Cele konkursu

 • zachęcanie mieszkańców Oleśnicy do poznawania i pielęgnowania słowiańskiego, w szczególności polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego - zwyczajów związanych z okresem Wielkanocy
 • doskonalenie umiejętności artystycznych polegających na zdobieniu jajek zgodnie z ww. tradycją
 • popularyzacja kultury i tradycji ukraińskiej wśród oleśniczan narodowości polskiej oraz kultury i tradycji polskiej wśród oleśniczan narodowości ukraińskiej

Warunki udziału w konkursie

 • w konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych
 • konkurs jest otwarty dla wszystkich i jest wolny od opłat
 • uczestnicy rywalizują w jednej kategorii
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie

Zasady zgłaszania prac

 • uczestnicy muszą zgłosić do konkursu prace własnego autorstwa, wykonane w dowolnej technice i na dowolnym materiale (drewno, styropian, wydmuszka jaja kurzego itd.), z wyjątkiem jaj kurzych surowych i gotowanych
 • praca musi zostać stworzona przez autora - nie może zawierać fragmentów prac innych autorów
 • uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie 3 prace konkursowe
 • oceniana będzie wartość artystyczna oraz umiejętność nawiązania do polskiej lub ukraińskiej tradycji wielkanocnego zdobienia jajek
 • prace powinny być wykonane na podłożu w kształcie i rozmiarze kurzego jaja (wysokość maks. 8 cm)
 • prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty itd. do biura Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Na kopercie należy wpisać - KONKURS ,,PISANKI POLSKIE I UKRAIŃSKIE”. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany zał. nr 1 (w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik wypełnia opiekun prawny), a także kartka z podanym imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz nr telefonu kontaktowego.
 • prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone

 Przebieg konkursu

 • na prace konkursowe czekamy do 26.03.2021
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów
 • wyniki zostaną ogłoszone 31.03.2021 r. - zdjęcia zwycięskich i wybranych przez jury prac zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mokis.info, na profilu Facebook MOKiS

Nagrody

 • nagrodami dla najlepszych trzech autorów prac  będą nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 150 zł,100 zł, 75 zł
 • organizator może przyznać nagrody dodatkowe

plakat konkurs plastyczny Pisanka

plakat pisanka - język ukraiński

Podobne wiadomości:

do góry