Strona główna/Zajęcia/Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez MOKiS (..)

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W OLEŚNICY

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (dalej: MOKiS w Oleśnicy), zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica.
 2. Aktualna oferta zajęć MOKiS w Oleśnicy jest dostępna na stronie mokis.info.
 3. Złożenie podpisanej deklaracji udziału w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji celów wymienionych w deklaracji, rejestrację i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych MOKiS w Oleśnicy i udzielenie na rzecz MOKiS w Oleśnicy niewyłącznej licencji obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach na zasadach wskazanych poniżej bez dodatkowego wynagrodzenia.
 4. MOKiS w Oleśnicy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje na stronie mokis.info.

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ / ZAPISY

 1. Rok kulturalny 2023/2024 w MOKIS w Oleśnicy obejmuje okres od 10.09.2023 r. do 31.08.2024 r. W zależności od rodzaju zajęć odbywają się one przez cały rok szkolny, w okresie ferii zimowych i letnich lub w krótszym okresie w terminach podanych w opisie zajęć.
 2. Zajęcia stałe - warunkiem uczestnictwa w zajęciach stałych w MOKiS jest:
  1. wypełnienie i przesłanie formularza online deklaracji udziału w zajęciach przez stronę www.mokis.info (załącznik nr 2 - Formularz zapisu na zajęcia stałe MOKiS w Oleśnicy - pola formularza online)
  2. po potwierdzeniu przez pracownika MOKiS wpisania na listę uczestników zajęć uczestnik lub rodzic uczestnika wypełnia deklarację pisemną udziału w zajęciach (załącznik nr 3 - Deklaracja udziału w zajęciach płatnych MOKiS w Oleśnicy - osoby pełnoletnie lub załącznik nr 4 - Deklaracja udziału w zajęciach płatnych MOKiS w Oleśnicy- osoby niepełnoletnie lub załącznik nr 5 - Deklaracja udziału w zajęciach bezpłatnych MOKiS w Oleśnicy - osoby pełnoletnie lub załącznik nr 6 - Deklaracja udziału w zajęciach bezpłatnych MOKiS w Oleśnicy - osoby niepełnoletnie) i w przypadku zajęć płatnych wnosi opłatę - przelewem na konto MOKiS w terminie podanym w opisie zajęć.
 3. Zajęcia jednorazowe - warunkiem uczestnictwa w zajęciach jednorazowych w MOKiS jest:
  1. wypełnienie i przesłanie formularza zapisu online na zajęcia przez stronę www.mokis.info (załącznik nr 7 - Formularz zapisu na zajęcia jednorazowe MOKiS w Oleśnicy - pola formularza online)
  2. po potwierdzeniu przez pracownika MOKiS wpisania na listę uczestników zajęć uczestnik lub rodzic uczestnika wypełnia deklarację pisemną udziału w zajęciach (załącznik nr 8 - Deklaracja udziału w zajęciach jednorazowych MOKiS w Oleśnicy - osoby pełnoletnie lub załącznik nr 9 - Deklaracja udziału w zajęciach jednorazowych MOKiS w Oleśnicy - osoby niepełnoletnie) i w przypadku zajęć płatnych wnosi opłatę - przelewem na konto MOKiS w terminie podanym w opisie zajęć.
 4. Zapisy na zajęcia mogą odbywać się także osobiście u pracownika MOKIS w Oleśnicy w ramach wolnych miejsc w trakcie roku kulturalnego.
 5. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zapisane jako uczestnicy. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji.
 6. W przypadku nieuzyskania minimalnej ilości osób uczestniczących w danych zajęciach grupowych, MOKiS w Oleśnicy zastrzega sobie możliwość rezygnacji z organizacji zajęć lub rozwiązania grupy w ciągu roku kulturalnego.
 7. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach zawiera oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. Uczestnik na własna odpowiedzialność i ryzyko bierze udział w zajęciach, zwłaszcza tych o charakterze ruchowym. Ponadto, uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia, a przed przystąpieniem do zajęć o charakterze ruchowym, wykonać odpowiednią rozgrzewkę oraz ćwiczenia rozciągające.     

III KORZYSTANIE Z PRACOWNI MOKiS w Oleśnicy

 1. Wszystkie pracownie wyposażone są w odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Po ustaleniu z prowadzącym dopuszcza się używanie materiałów własnych uczestników.
 2. Powstałe w trakcie całego roku kulturalnego prace artystyczne stanowią własność uczestnika. Spośród nich prowadzący zajęcia może wytypować prace, które zostaną przeznaczone na potrzeby wystaw; uczestnik akceptuje taką możliwość i wyraża na powyższe zgodę, przy założeniu, iż po wystawie praca zostanie zwrócona uczestnikowi. Uczestnik zajęć oświadcza, iż wyraża zgodę na udzielenie bez dodatkowego wynagrodzenia, na czas nieokreślony, na rzecz MOKIS w Oleśnicy licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne i inne), w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
 3. publikacja w wydawnictwach wszelkiego typu (niezależnie od formatu oraz formy wydawnictwa), wydawanych przez MOKIS w Oleśnicy oraz w Internecie,
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, dzieła - wytwarzania dowolnymi technikami egzemplarzy utworu, dzieła, a w szczególności: graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi, informatycznymi;
 5. rejestracji obrazu i dźwięku (wraz z wizerunkiem);
 6. w zakresie rozpowszechniania utworu, dzieła w sposób inny niż określony w lit. a) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie w Internecie, rozpowszechnianie we wszelakiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pomocą jakiegokolwiek nośnika;
 7. wprowadzanie utworu, dzieła do pamięci komputera oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, w dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, internecie i w materiałach promocyjnych.
 8. Materiały, narzędzia, sprzęt i inne elementy wyposażenia pracowni będące własnością MOKiS w Oleśnicy nie mogą być wynoszone poza teren pracowni.
 9. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o mienie MOKiS w Oleśnicy, szczególnie dbałość o wykorzystywane materiały, narzędzia i urządzenia, a także porządek na stanowisku pracy. Odpowiedzialność za jakiekolwiek zniszczenia mienia MOKiS w Oleśnicy wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni ponosi osoba odpowiedzialna za szkodę. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada prowadzący zajęcia.
 10. Rodzice dzieci młodszych (do lat 10) lub osoby upoważnione zobowiązani są przebywać w budynku MOKiS w trakcie trwania zajęć.
 11. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.

IV OPŁATY

 1. Opłaty za zajęcia płatne wg aktualnego cennika opłat przyjmowane są z góry za cały miesiąc lub cykl zajęć - niezależne od ilości zajęć w danym miesiącu oraz frekwencji uczestnika. Szczegółowy harmonogram opłat jest podany w deklaracji uczestnictwa dotyczącej danych zajęć i w ich opisie
 2. Po złożeniu deklaracji i dokonaniu opłaty (dotyczy zajęć płatnych) uczestnik posiada miejsce w grupie. W przypadku rozwiązania grupy już działającej w wyniku braku wystarczającej ilości osób, zwrot opłaty nastąpi proporcjonalnie do czasu działania grupy.
 3. Formą opłaty dla zajęć cyklicznych, stałych jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.
 4. Płatności za udział w zajęciach dokonać należy wyłącznie przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nr 70 9584 0008 2001 0014 7747 0001. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć, miesiąc (lub miesiące), którego dotyczy opłata. Opłat za zajęcia należy dokonywać z kont osobistych. Prośbę o wystawienie faktury należy zgłosić przed dokonaniem płatności MOKiS w Oleśnicy wystawia faktury, po podaniu danych na adres: .
 5. Prowadzący zajęcia w żadnym przypadku nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek opłat od uczestników.
 6. Uczestnik jest zobligowany do terminowego wnoszenia opłat zgodnie z podpisaną deklaracją uczestnictwa. Brak wpłaty może skutkować niewpuszczeniem na zajęcia - aż do okresu jej uregulowania. Za opuszczone z tego powodu zajęcia nie przysługuje rekompensata finansowa.
 7. MOKiS w Oleśnicy nie zwraca opłat za zajęcia w przypadku nieobecności uczestnika, samowolnego opuszczenia zajęć przez uczestnika lub w przypadku wyproszenia go z powodu niewłaściwego zachowania.
 8. Uczestnicy zaczynają pierwsze zajęcia w terminach podanych w opisie zajęć.

V ZWOLNIENIE Z OPŁAT/ REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 1. W przypadku posiadania Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny, uczestnik ma prawo do skorzystania z ulgi na zajęcia w wysokości 50 %. Uczestnik jest zobowiązany do okazania aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny pracownikowi MOKiS w Oleśnicy przy osobistym składaniu deklaracji i podania jej numeru i daty ważności. Pracownik odnotowuje to w składanej deklaracji.
 2. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku opłaty.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika, może on wnioskować o zwrot proporcjonalny opłaty za zajęcia po dacie rezygnacji. Zwrot następuje wyłącznie na wniosek.
 4. Rezygnację z zajęć uczestnik zgłasza pisemnie wypełniając formularz rezygnacji (załącznik nr 10 - Formularz rezygnacji z zajęć w MOKiS) w siedzibie MOKiS w Oleśnicy lub w formie skanu formularza rezygnacji wysłanego na maila nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację. W przeciwnym razie zobowiązany jest do uregulowania zaległej opłaty ryczałtowej za okres do momentu jej zgłoszenia.
 5. O odwołaniu zajęć Uczestnik lub jego rodzic/prawny opiekun zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS, jeśli wyraził zgodę na wykorzystanie danych dotyczących jego numeru telefonu w tym celu.
 6. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym z prowadzącym i uczestnikami terminie.
 7. W sytuacji, w której część zajęć płatnych się nie odbędzie i nie zostanie odrobiona lub przeprowadzona w zastępstwie, płatności za zajęcia niezrealizowane mogą zostać przeksięgowane na kolejny okres rozliczeniowy, o czym Uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun zostanie poinformowany. W przypadku niemożności odrobienia zajęć lub rezygnacji przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, opłata za zajęcia niezrealizowane zostanie zwrócona, na wniosek uczestnika lub jego opiekuna prawnego, na rachunek bankowy wnioskodawcy.

VI KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 4, NIP 911-201-28-98, reprezentowany przez Dyrektora, adres email: , tel. 71 314-22-03.
 2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować, z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu .
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie co najmniej jednego z warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt a-e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami i klientami;
  3. ochrony Pana/Pani żywotnych interesów, lub innej osoby fizycznej;
  4. realizacji zadań w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 - w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  10. W oparciu o Pani/Pana dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje i nie będzie prowadzone profilowanie.
  11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 - Cennik zajęć w MOKiS w Oleśnicy

Załącznik nr 2 - Formularz zapisu na zajęcia stałe MOKiS w Oleśnicy (pola formularza online)

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w stałych zajęciach płatnych w MOKiS w Oleśnicy (osoba pełnoletnia):

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w stałych zajęciach płatnych w MOKiS w Oleśnicy (osoba niepełnoletnia)

Załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnictwa w stałych zajęciach bezpłatnych w MOKiS w Oleśnicy (osoba pełnoletnia)

Załącznik nr 6 - Deklaracja uczestnictwa w stałych zajęciach bezpłatnych w MOKiS w Oleśnicy (osoba niepełnoletnia)

Załącznik nr 7 - Formularz zapisu na zajęcia jednorazowe MOKiS w Oleśnicy (pola formularza online).

Załącznik nr 8 - Deklaracja uczestnictwa w jednorazowych zajęciach płatnych w MOKiS w Oleśnicy (osoba pełnoletnia)

Załącznik nr 9 - Deklaracja uczestnictwa w jednorazowych zajęciach płatnych w MOKiS w Oleśnicy (osoba niepełnoletnia)

Załącznik nr 10 - Zgłoszenie rezygnacji z zajęc stałych MOKiS w Oleśnicy

Załącznik nr 1 - Cennik zajęć w MOKiS w Oleśnicy

Zajęcia taneczne -Mix Przdszkolaki 4-6 lat (dzieci nowe) , opłata 60 zł/m-c

Zajęcia taneczne - Mix Przdszkolaki (dzieci kontynuujące) opłata 60 zł/m-c

Zajęcia taneczne- Dzieci 7-10 lat, opłata 80 zł/m-c

Zajęcia plastyczne dla dzieci Grupa I dzieci 6-9 lat, opłata 65 zł/m-c

Zajęcia plastyczne dla dzieci Grupa II dzieci 6-9 lat, opłata 65 zł/m-c

Zajęcia wokalne dla dzieci 8-14 lat - opłata 80 zł/m-c

Zajęcia Teatr Tańca Momentum od 16 lat - opłata 100 zł/m-c

Środy ze Sztuką z Panem Markiem Wałęgą - Zajecia są bezpłatne

Malarstwo sztalugowe z Panem Jarosławem Kiełbasiewiczem - opłata 100 zł/m-c

Załącznik nr 2 - Formularz zapisu na zajęcia stałe MOKiS w Oleśnicy (pola formularza online)

Nazwa zajęć [...]

Terminy i godziny zajęć [...], miejsce: [...]

Opłaty: [...]

I - Dane osobowe uczestnika zajęć/rodzica uczestnika zajęć

Imię i nazwisko Uczestnika:*

Imię i nazwisko rodzica Uczestnika:*

Wiek uczestnika:*

Kontakt - telefon:*

Kontakt - mail:*

Czy uczestnik/czka kontynuuje udział w zajęciach?

Tak

Nie

Oświadczenie uczestnika o posiadaniu aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny (opcjonalne)

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

Oświadczam, że posiadam aktualną Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia mnie do mniejszych opłat za zajęcia w MOKiS w Oleśnicy.

Prosimy podać numer karty i datę ważności:

Zapoznanie się z Regulaminem (wymagane)

Regulamin - akceptacja

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu udziału w zajęciach MOKiS.

Zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (wymagane)

Klauzula informacyjna - zapoznanie się

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Przetwarzanie danych - zgoda

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka podanych w deklaracji zgłoszenia udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w zajęciach stałych płatnych MOKIS w Oleśnicy (osoba pełnoletnia)

Nazwa zajęć……………………………………………………………………………………

Termin od……………………………………..do…………………………………………….

Dni i godziny zajęć………………………………………………………………………………

Opłata za m-c………………………………………………………………………………………

Część I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………

Wiek □ od 18 do 59 lat  □ 60+

Kontakt - telefon…………………………………

Kontakt - mail……………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

Część II - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Zapoznanie się z Regulaminem

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu udziału w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy.

Oświadczenie o płatnościach za zajęcia

□ Oświadczam, że zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za zajęcia.

 1. Jestem świadomy/a, że uczestniczę w zajęciach płatnych i zobowiązuje się do terminowego opłacenia zajęć przelewem na konto MOKiS w terminie za okres i wg opłaty podanej w opisie, cenniku zajęć MOKiS.
 2. Wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej do MOKiS za zajęcia………………………………………………… wynosi ….. zł za miesiąc/…… zł za miesiąc* (dla posiadaczy Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny).
  Płatności należy dokonać przelewem do 10. dnia każdego miesiąca na konto MOKiS w okresie od…………… do………………..: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 70 9584 0008 2001 0014 7747 0001 (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata).
 3. Jestem świadomy/a egzekwowania ewentualnych zobowiązań w przypadku nieuregulowania płatności należnych MOKiS w Oleśnicy.
 4. Zobowiązuję się do wcześniejszego pisemnego poinformowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

Oświadczenie uczestnika o posiadaniu aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny

Oświadczam, że posiadam aktualną Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny, nr karty………………………., ważna do………………………………, która uprawnia mnie do mniejszych opłat za zajęcia w MOKiS w Oleśnicy i pokazałem/am ją do wglądu pracownikowi MOKiS w Oleśnicy przy składaniu deklaracji.

Oleśnica, dnia…………………………………

Czytelny podpis uczestnika …………………………………………

Czytelny podpis pracownika MOKiS w Oleśnicy przyjmującego deklarację…………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy i zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i praw do utworów powstałych na zajęciach

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie nieodpłatnie, na czas nieokreślony, na rzecz MOKIS w Oleśnicy licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne i inne), w zakresie pól eksploatacji wymienionych w punkcie III.2 Regulaminu zajęć MOKiS oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy przy ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, w dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, Internecie i w materiałach promocyjnych.

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Oświadczenie uczestnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

Oświadczam, że na własną odpowiedzialność i ryzyko biorę udział w  zajęciach, zwłaszcza tych o charakterze ruchowym. Ponadto zobowiązuję się stosować do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia, a przed przystąpieniem do zajęć o charakterze ruchowym, wykonać odpowiednią rozgrzewkę oraz ćwiczenia rozciągające.    

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Część III - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA DOTYCZĄCE COVID-19

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19 i zobowiązuje do stosowania się do tych zasad m.in.: noszenie maseczki, dezynfekcji rąk, utrzymywanie dystansu społecznego.

Oświadczam, iż na zajęcia będę przychodził zdrowy, a o ew. zakażeniu COVID-19 niezwłocznie poinformuję MOKIS.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Oleśnica, dnia…………………………………

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Załącznik nr 4 - Deklaracja uczestnictwa w zajęciach stałych płatnych MOKiS w Oleśnicy (osoba niepełnoletnia)

Nazwa zajęć……………………………………………………………………………………………………….

Termin od……………………………………..do…………………………………………….

Dni i godziny zajęć……………………………………………………………………………………

Opłata za m-c…………………………………………………………………………………………

Część I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ I RODZICA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………………

Wiek……………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica uczestnika………………………………………………………………………………….

Kontakt - telefon…………………………………………

Kontakt - mail……………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

Część II - OŚWIADCZENIA RODZICA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Zapoznanie się z Regulaminem

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu udziału w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy.

Oświadczenie o płatnościach za zajęcia

□ Oświadczam, że zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za zajęcia.

 1. Jestem świadomy/a, że moje dziecko uczestniczy w zajęciach płatnych i zobowiązuje się do terminowego opłacenia zajęć przelewem na konto MOKiS w terminie za okres i wg opłaty podanej w opisie, cenniku zajęć MOKiS.
 2. Wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej do MOKiS za zajęcia………………………………………………… wynosi …… zł za miesiąc/…… zł za miesiąc* (dla posiadaczy Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny). Płatności należy dokonać przelewem do 10. dnia każdego miesiąca na konto w okresie od…………… do………………..: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 70 9584 0008 2001 0014 7747 0001 (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata).
 3. Jestem świadomy/a egzekwowania ewentualnych zobowiązań w przypadku nieuregulowania płatności należnych MOKiS w Oleśnicy.
 4. Zobowiązuję się do wcześniejszego pisemnego poinformowania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

Oświadczenie rodzica uczestnika o posiadaniu aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny

□ Oświadczam, że posiadam aktualną Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny, nr karty…………………………………, ważna do……………………………………………, która uprawnia mnie do mniejszych opłat za zajęcia w MOKiS w Oleśnicy i pokazałem/am ją do wglądu pracownikowi MOKiS w Oleśnicy przy składaniu deklaracji.

Oleśnica, dnia…………………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Czytelny podpis pracownika MOKiS w Oleśnicy przyjmującego deklarację………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach związanych z udziałem mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy i zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i praw do utworów powstałych na zajęciach

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie nieodpłatnie, na czas nieokreślony, na rzecz MOKIS w Oleśnicy licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne i inne), w zakresie pól eksploatacji wymienionych w punkcie III.2 Regulaminu zajęć MOKiS oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy przy ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, w dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, Internecie i w materiałach promocyjnych.

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Oświadczenie rodzica uczestnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach

□ Oświadczam, że na własną odpowiedzialność i ryzyko moje dziecko bierze udział w zajęciach, zwłaszcza tych o charakterze ruchowym. Ponadto zobowiązuję się stosować do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia, a przed przystąpieniem do zajęć o charakterze ruchowym, wykonać odpowiednią rozgrzewkę oraz ćwiczenia rozciągające.    

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Oświadczenie rodzica uczestnika o samodzielnym powrocie dziecka do domu

□ Oświadczam, że jako rodzic uczestnika wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego nieletniego dziecka z zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu zajęć przez moje dziecko przejmuję nad nim bezpośrednią opiekę i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, zachowanie oraz sposób powrotu do domu.

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Część III - OŚWIADCZENIA RODZICA UCZESTNIKA DOTYCZĄCE COVID-19

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19 i zobowiązuje do stosowania się mojego dziecka do tych zasad m.in.: noszenie maseczki, dezynfekcji rąk, utrzymywanie dystansu społecznego.

Oświadczam, że:

1) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe, nie posiada żadnych objawów zakażenia koronawirusem,

2) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby przyprowadzającej dziecko zajęcia.

W przypadku gdy wystąpi konieczność objęcia mojego dziecka kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się do nieprzysyłania dziecka na zajęcia oraz niezwłocznie poinformuję o tym MOKIS w Oleśnicy.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (MOKIS) i że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do MOKIS w Oleśnicy w razie zakażenia wirusem COVID-19 w trakcie organizowanych zajęć.

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Załącznik nr 5 - Deklaracja uczestnictwa w stałych zajęciach bezpłatnych MOKiS w Oleśnicy (osoba pełnoletnia)

Nazwa zajęć……………………………………………………………………………………

Termin od……………………………………..do…………………………………………….

Dni i godziny zajęć………………………………………………………………………………

Część I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………

Wiek □ od 18 do 59 lat  □ 60+

Kontakt - telefon…………………………………

Kontakt - mail……………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

Część II - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Zapoznanie się z Regulaminem

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu udziału w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy i zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i praw do utworów powstałych na zajęciach

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie nieodpłatnie, na czas nieokreślony, na rzecz MOKIS w Oleśnicy licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne i inne), w zakresie pól eksploatacji wymienionych w punkcie III.2 Regulaminu zajęć MOKiS oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy przy ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, w dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, Internecie i w materiałach promocyjnych.

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Oświadczenie uczestnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

Oświadczam, że na własną odpowiedzialność i ryzyko biorę udział w  zajęciach, zwłaszcza tych o charakterze ruchowym. Ponadto zobowiązuję się stosować do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia, a przed przystąpieniem do zajęć o charakterze ruchowym, wykonać odpowiednią rozgrzewkę oraz ćwiczenia rozciągające.    

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Część III - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA DOTYCZĄCE COVID-19

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19 i zobowiązuje do stosowania się do tych zasad m.in.: noszenie maseczki, dezynfekcji rąk, utrzymywanie dystansu społecznego.

Oświadczam, iż na zajęcia będę przychodził zdrowy, a o ew. zakażeniu COVID-19 niezwłocznie poinformuję MOKIS. Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Oleśnica, dnia…………………………………

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Załącznik nr 6 - Deklaracja uczestnictwa w stałych zajęciach bezpłatnych MOKiS w Oleśnicy (osoba niepełnoletnia)

Nazwa zajęć……………………………………………………………………………………………………….

Termin od……………………………………..do…………………………………………….

Dni i godziny zajęć……………………………………………………………………………………

Część I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ I RODZICA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………………

Wiek……………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica uczestnika………………………………………………………………………………….

Kontakt - telefon…………………………………………

Kontakt - mail……………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

Część II - OŚWIADCZENIA RODZICA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Zapoznanie się z Regulaminem

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu udziału w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach związanych z udziałem mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy i zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i praw do utworów powstałych na zajęciach

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie nieodpłatnie, na czas nieokreślony, na rzecz MOKIS w Oleśnicy licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne i inne), w zakresie pól eksploatacji wymienionych w punkcie III.2 Regulaminu zajęć MOKiS oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy przy ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, w dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, Internecie i w materiałach promocyjnych.

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Oświadczenie rodzica uczestnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach

□ Oświadczam, że na własną odpowiedzialność i ryzyko moje dziecko bierze udział w zajęciach, zwłaszcza tych o charakterze ruchowym. Ponadto zobowiązuję się stosować do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia, a przed przystąpieniem do zajęć o charakterze ruchowym, wykonać odpowiednią rozgrzewkę oraz ćwiczenia rozciągające.     

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Oświadczenie rodzica uczestnika o samodzielnym powrocie dziecka do domu

□ Oświadczam, że jako rodzic uczestnika wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego nieletniego dziecka z zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu zajęć przez moje dziecko przejmuję nad nim bezpośrednią opiekę i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, zachowanie oraz sposób powrotu do domu.

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Część III - OŚWIADCZENIA RODZICA UCZESTNIKA DOTYCZĄCE COVID-19

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19 i zobowiązuje do stosowania się mojego dziecka do tych zasad m.in.: noszenie maseczki, dezynfekcji rąk, utrzymywanie dystansu społecznego.

Oświadczam, że:

1) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe, nie posiada żadnych objawów zakażenia koronawirusem,

2) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby przyprowadzającej dziecko zajęcia.

W przypadku gdy wystąpi konieczność objęcia mojego dziecka kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się do nieprzysyłania dziecka na zajęcia oraz niezwłocznie poinformuję o tym MOKIS w Oleśnicy.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (MOKIS) i że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do MOKIS w Oleśnicy w razie zakażenia wirusem COVID-19 w trakcie organizowanych zajęć.

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Załącznik nr 7 - Formularz zapisu na zajęcia jednorazowe płatne MOKiS w Oleśnicy (pola formularza online)

Nazwa zajęć [...]

Terminy i godziny zajęć [...], miejsce: [...]

Opłaty: [...]

I - Dane osobowe uczestnika zajęć/rodzica uczestnika zajęć

Imię i nazwisko Uczestnika:*

Imię i nazwisko rodzica Uczestnika:*

Wiek uczestnika:*

Kontakt - telefon:*

Kontakt - mail:*

Oświadczenie uczestnika o posiadaniu aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny (opcjonalne)

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

Oświadczam, że posiadam aktualną Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia mnie do mniejszych opłat za zajęcia w MOKiS w Oleśnicy.

Prosimy podać numer karty i datę ważności:

Zapoznanie się z Regulaminem (wymagane)

Regulamin - akceptacja

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu udziału w zajęciach MOKiS.

Zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (wymagane)

Klauzula informacyjna - zapoznanie się

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Przetwarzanie danych - zgoda

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka podanych w deklaracji zgłoszenia udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Załącznik nr 8 - Deklaracja uczestnictwa w jednorazowych zajęciach płatnych MOKiS w Oleśnicy (osoba pełnoletnia)

Nazwa zajęć……………………………………………………………………………………

Termin……………………………………..

Opłata………………………………………………………………………………………

Część I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………

Wiek □ od 18 do 59 lat  □ 60+

Kontakt - telefon…………………………………

Kontakt - mail……………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

Część II - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Zapoznanie się z Regulaminem

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu udziału w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy.

Oświadczenie o płatnościach za zajęcia

□ Oświadczam, że zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za zajęcia.

 1. Jestem świadomy/a, że uczestniczę w zajęciach płatnych i zobowiązuje się do terminowego opłacenia zajęć przelewem na konto MOKiS w terminie za okres i wg opłaty podanej w opisie, cenniku zajęć MOKiS.
 2. Wysokość opłaty wnoszonej do MOKiS za zajęcia………………………………………………… wynosi ….. zł /…… zł* (dla posiadaczy Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny).
  Płatności należy dokonać przelewem do ………. na konto MOKiS w: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 70 9584 0008 2001 0014 7747 0001 (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć).
 3. Jestem świadomy/a egzekwowania ewentualnych zobowiązań w przypadku nieuregulowania płatności należnych MOKiS w Oleśnicy.

Oświadczenie uczestnika o posiadaniu aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny

Oświadczam, że posiadam aktualną Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny, nr karty………………………., ważna do………………………………, która uprawnia mnie do mniejszych opłat za zajęcia w MOKiS w Oleśnicy i pokazałem/am ją do wglądu pracownikowi MOKiS w Oleśnicy przy składaniu deklaracji.

Oleśnica, dnia…………………………………

Czytelny podpis uczestnika …………………………………………

Czytelny podpis pracownika MOKiS w Oleśnicy przyjmującego deklarację…………………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy i zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i praw do utworów powstałych na zajęciach

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie nieodpłatnie, na czas nieokreślony, na rzecz MOKIS w Oleśnicy licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne i inne), w zakresie pól eksploatacji wymienionych w punkcie III.2 Regulaminu zajęć MOKiS oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy przy ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, w dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, Internecie i w materiałach promocyjnych.

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Oświadczenie uczestnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

Oświadczam, że na własną odpowiedzialność i ryzyko biorę udział w  zajęciach, zwłaszcza tych o charakterze ruchowym. Ponadto zobowiązuję się stosować do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia, a przed przystąpieniem do zajęć o charakterze ruchowym, wykonać odpowiednią rozgrzewkę oraz ćwiczenia rozciągające.    

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Część III - OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA DOTYCZĄCE COVID-19

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19 i zobowiązuje do stosowania się do tych zasad m.in.: noszenie maseczki, dezynfekcji rąk, utrzymywanie dystansu społecznego.

Oświadczam, iż na zajęcia będę przychodził zdrowy, a o ew. zakażeniu COVID-19 niezwłocznie poinformuję MOKIS.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Oleśnica, dnia…………………………………

Czytelny podpis uczestnika…………………………………………

Załącznik nr 9 - Deklaracja uczestnictwa w jednorazowych zajęciach płatnych MOKiS w Oleśnicy (osoba niepełnoletnia)

Nazwa zajęć……………………………………………………………………………………………………….

Termin……………………………………………………….

Opłata…………………………………………………………………………………………

Część I - DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ I RODZICA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………………

Wiek……………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica uczestnika………………………………………………………………………………….

Kontakt - telefon…………………………………………

Kontakt - mail……………………………………………

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

Część II - OŚWIADCZENIA RODZICA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

Zapoznanie się z Regulaminem

□ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zapisy Regulaminu udziału w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy.

Oświadczenie o płatnościach za zajęcia

□ Oświadczam, że zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności za zajęcia.

 1. Jestem świadomy/a, że moje dziecko uczestniczy w zajęciach płatnych i zobowiązuje się do terminowego opłacenia zajęć przelewem na konto MOKiS w terminie i wg opłaty podanej w opisie, cenniku zajęć MOKiS.
 2. Wysokość opłaty wnoszonej do MOKiS za zajęcia………………………………………………… wynosi …… zł /…… zł* (dla posiadaczy Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny). Płatności należy dokonać przelewem do ……….na konto: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 70 9584 0008 2001 0014 7747 0001 (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć).
 3. Jestem świadomy/a egzekwowania ewentualnych zobowiązań w przypadku nieuregulowania płatności należnych MOKiS w Oleśnicy.

Oświadczenie rodzica uczestnika o posiadaniu aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny

□ Oświadczam, że posiadam aktualną Oleśnicką Kartę Dużej Rodziny, nr karty…………………………………, ważna do……………………………………………, która uprawnia mnie do mniejszych opłat za zajęcia w MOKiS w Oleśnicy i pokazałem/am ją do wglądu pracownikowi MOKiS w Oleśnicy przy składaniu deklaracji.

Oleśnica, dnia…………………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Czytelny podpis pracownika MOKiS w Oleśnicy przyjmującego deklarację………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

□ Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celach związanych z udziałem mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy i zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i praw do utworów powstałych na zajęciach

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udzielenie nieodpłatnie, na czas nieokreślony, na rzecz MOKIS w Oleśnicy licencji niewyłącznej obejmującej autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne i inne), w zakresie pól eksploatacji wymienionych w punkcie III.2 Regulaminu zajęć MOKiS oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy przy ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, w dowolnych mediach, w szczególności prasie, radiu, telewizji, Internecie i w materiałach promocyjnych.

Tak                         Nie

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Oświadczenie rodzica uczestnika o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach

□ Oświadczam, że na własną odpowiedzialność i ryzyko moje dziecko bierze udział w zajęciach, zwłaszcza tych o charakterze ruchowym. Ponadto zobowiązuję się stosować do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia, a przed przystąpieniem do zajęć o charakterze ruchowym, wykonać odpowiednią rozgrzewkę oraz ćwiczenia rozciągające.    

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Oświadczenie rodzica uczestnika o samodzielnym powrocie dziecka do domu

□ Oświadczam, że jako rodzic uczestnika wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego nieletniego dziecka z zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu zajęć przez moje dziecko przejmuję nad nim bezpośrednią opiekę i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, zachowanie oraz sposób powrotu do domu.

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Część III - OŚWIADCZENIA RODZICA UCZESTNIKA DOTYCZĄCE COVID-19

Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego

□ Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19 i zobowiązuje do stosowania się mojego dziecka do tych zasad m.in.: noszenie maseczki, dezynfekcji rąk, utrzymywanie dystansu społecznego.

Oświadczam, że:

1) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe, nie posiada żadnych objawów zakażenia koronawirusem,

2) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby przyprowadzającej dziecko zajęcia.

W przypadku gdy wystąpi konieczność objęcia mojego dziecka kwarantanną lub innym środkiem związanym z Covid-19, zobowiązuję się do nieprzysyłania dziecka na zajęcia oraz niezwłocznie poinformuję o tym MOKIS w Oleśnicy.

Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 podczas zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (MOKIS) i że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do MOKIS w Oleśnicy w razie zakażenia wirusem COVID-19 w trakcie organizowanych zajęć.

Oleśnica, dnia……………………………………

Czytelny podpis rodzica uczestnika…………………………………………

Załącznik nr 10 - ZGŁOSZENIE REZYGNACJI Z ZAJĘĆ STAŁYCH MOKiS W OLEŚNICY

Zgłaszam, że rezygnuję od miesiąca……………………….. z mojego udziału/udziału mojego dziecka* (imię i nazwisko)……………………………………………………………

w zajęciach (nazwa i termin zajęć)………………………………………………………………………………………

w MOKiS w Oleśnicy.

Numer konta w przypadku zwrotu………………………………………………………….

Oleśnica, dnia………………………………..

Czytelny podpis uczestnika/rodzica uczestnika……………………………………

*niepotrzebne skreślić

do góry