Regulamin bilety

Regulamin biletowanych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy

§ 1
DEFINICJE

Regulamin – poniższy Regulamin;
Usługodawca/MOKiS – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica;
Wydarzenie – każdy koncert, spektakl, seans lub inna biletowana impreza kulturalna organizowana przez MOKIS,
Seans – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu nie będący Wydarzeniem;
Seans specjalny – organizowany przez Usługodawcę pokaz filmu adresowany do wybranej grupy Klientów;
Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę festiwal, przegląd, pokaz, gala, opera, teatr, koncert lub inna działalność kulturalna;
Bilety – dokumenty uprawniające do wzięcia udziału w Seansie/Wydarzeniu;
Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych lub przebywająca na terenie Sali widowiskowej MOKiS.
Kasa – punkt sprzedaży biletów gotówkowych działający w budynku MOKIS – Sala widowiskowa, ul. J. Kochanowskiego 4,
Sala widowiskowo-kinowa– miejsce, gdzie odbywają się koncerty, spektakle, seanse lub inne biletowane imprezy kulturalne organizowane przez MOKIS,
Faktura – faktura VAT sprzedaży.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse/Wydarzenia.
 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Kasa biletowa otwierana jest w wyznaczonych godzinach, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego Seansu/Wydarzenia. Godziny otwarcia kasy są podane na: stronie internetowej MOKiS: https://mokis.info/bilety/, nr tel. 71 399 93 15 i 71 314 22 03.
 4. Aktualny repertuar Kina i Wydarzeń MOKiS wraz z cennikiem dostępny jest na stronie internetowej: www.mokis.info
 5. Godziny Seansów specjalnych podawane są bezpośrednio grupie odbiorców.
 6. Klienci będą wpuszczani na Salę widowiskowo-kinową wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans/Wydarzenie w formie papierowej lub kodu QR w telefonie komórkowym.
 7. Miejsce należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
 8. Na terenie Sali widowiskowo-kinowej zabronione jest:
  • rejestrowanie Seansów/Wydarzeń (zarówno obrazu, jak i dźwięku) za pomocą urządzeń elektronicznych.
  • głośne zachowywanie podczas Seansu/Wydarzenia,
  • wnoszenie i spożywanie produktów spożywczych,
  • wprowadzanie zwierząt,
  • spożywanie alkoholu, substancji odurzających,
  • palenie papierosów, elektronicznych papierosów,
  • wnoszenie ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych niebezpiecznych,
  • niszczenie wyposażenia,
  • zaśmiecanie sali.
 9. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu pracownik obsługi Sali widowiskowo-kinowej ma prawo do żądania opuszczenia przez Klienta terenu Sali widowiskowo-kinowej, bez prawa zwrotu ceny za Bilet bądź też do zawiadomienia Policji/Straży Miejskiej.
 10. Osoby niszczące wyposażenie na terenie Sali widowiskowo-kinowej ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/opiekunowie.
 11. Usługodawca nie odpowiada za pozostawione w Sali widowiskowo-kinowej oraz holu ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.
 12. Pracownik obsługi Sali widowiskowo-kinowej ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie niekulturalnej, wulgarnej, znajdującej się pod wpływem alkoholu/środków odurzających.

§ 3
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Kontakt w sprawie biletów gotówkowych możliwy pod numerem telefonu: 71/ 399 93 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 i 71/314 22 03 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 2. Kontakt w sprawie biletów zakupionych online możliwy pod adresem mailowym info@bilety24.pl lub pod numerem telefonu 61 642 92 36 wew. 1, infolinia jest czynna 7 dni w tygodniu w godzinach 8-24.
 3. Bilety gotówkowe można nabyć w kasie MOKiS zgodnie z obowiązującym Cennikiem, udostępnionym Klientom w kasie MOKiS oraz na stronie internetowej Usługodawcy. Szczegółowe zniżki są określone w obowiązującym Cenniku. Bilety na Wydarzenie można nabyć w sposób ustalony i określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia: w Kasie MOKiS i/lub poprzez portal sprzedażowy Bilety24.
 4. W przypadku biletów ze zniżką dokumenty uprawniające do zniżki sprawdzane są w momencie sprzedaży Biletu.
 5. Na terenie Sali widowiskowo-kinowej dzieci do lat 12 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych/opiekunów. Usługodawca nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki.
 6. Na seanse z ograniczeniem wiekowym wpuszczane będą jedynie osoby kwalifikujące się wiekiem, za okazaniem legitymacji. Osoby poniżej kategorii wiekowej mogą uczestniczyć w seansach tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 7. Podczas seansów grupowych opiekun odpowiadający za grupę zobowiązany jest do pozostania w Sali widowiskowo-kinowej aż do zakończenia trwania seansu, spektaklu lub innego wydarzenia, na które przyszła grupa.

§ 4
ZWROTY BILETÓW

 1. Zwrotu biletów zakupionych gotówką w kasie MOKIS można dokonać najpóźniej do 7 dni roboczych poprzedzających dane wydarzenie, na podstawie nienaruszonego biletu oraz dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon fiskalny lub faktura VAT) i oświadczenie zwrotu biletu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dowodu osobistego Klienta.
 2. Zwroty biletów zakupionych online dokonywane będą przez serwis Bilety24.pl.
 3. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie/Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.

§ 5
SEANSE W TECHNOLOGII 3D

 1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient może zakupić w Kasie MOKiS lub które Klient ma ze sobą.
 2. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D.

§ 6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Obiekt Sali widowiskowo-kinowej jest monitorowany.
 2. Podczas pobytu w Sali widowiskowo-kinowej należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Sali.
 3. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Sali widowiskowo-kinowej. Za przeprowadzenie ewakuacji Sali widowiskowo-kinowej odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 4. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: ZAKAZ WSTĘPU.

§ 7
OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA KULTURY PODCZAS SEANSÓW KINOWYCH I WYDARZEŃ KULTURALNYCH

 1. Podczas Wydarzeń/Seansu szanujemy pozostałych widzów i zachowujemy ciszę.
 2. Na czas trwania Wydarzenia/Seansu wyciszamy telefony komórkowe i wszelkie komunikatory, które mogłyby przeszkadzać innym widzom. O ile to możliwe, ściemniamy światło ekranu w telefonach komórkowych.
 3. Staramy się nie spóźniać na Wydarzenia/Seanse.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. J. Kochanowskiego 4, reprezentowany przez Dyrektora Agatę Szpiłyk, tel. (71) 314-22-03 adres e-mail: sekretariat@mokis.info.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher adres email: meksoft@vp.pl,
 3. Celem zbierania danych jest zwrot biletów na biletowane wydarzenia kulturalne.
 4. Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Panu/Pani prawo zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W oparciu o podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku oraz bieżącym repertuarze.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu biletowanych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy:

Załącznik Nr 1 do Regulaminu biletowanych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy Załącznik Nr 1 - Oświadczenie Zwrotu Biletów (dostępny na dole strony)

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin obowiązuje od 16.12.2019 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-04-08 Oświadczenie zwrotu biletów
ilość pobrań: 237
Oświadczenie zwrotu biletów 219,18KB zobacz
docx 2020-04-08 Regulamin biletowanych wydarzeń MOKiS w Oleśnicy
ilość pobrań: 106
Regulamin biletowanych wydarzeń MOKiS w Oleśnicy 17,14KB -
do góry